Page 1 of 1

Why cant i upgrate archer lv3 ?

PostPosted: Wed Dec 23, 2015 7:09 pm
by TieuPhuong
Why cant i upgrate archer lv3 like they did on this video http://v.youku.com/v_show/id_XOTMyMjM0OTky.html 4:30

Re: Why cant i upgrate archer lv3 ?

PostPosted: Thu Dec 24, 2015 7:03 am
by Fancy1976
ban muon lên cung cap 3, thi mang Eagle Guard Command Token, trong shop co ban gia 30 coins

Re: Why cant i upgrate archer lv3 ?

PostPosted: Thu Dec 24, 2015 5:32 pm
by thedark
Mua hẳn cái hộp quà 80 coin có cả thẻ làm cho lính cung bắn 2 lần luôn